W strukturze firmy funkcjonuje zespół doradczo – ekspercki, którego zadaniem jest wymiana poglądów oraz popularyzacja zagadnień związanych z podstawową działalnością przedsiębiorstwa. Do zadań członków zespołu należy organizowanie naukowych debat eksperckich, seminariów służących merytorycznej dyskusji, wymianie poglądów w poszczególnych dziedzinach i dyscyplinach nauki. Promowanie nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań powstających podczas codziennej działalności spółki.

prof. nadzw. dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski

prof. nadzw. dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski

Przewodniczący Zespołu

Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Autor publikacji: książek, artykułów, programów własnych nauczania z zakresu kształcenia obronnego społeczeństwa. Ekspert ds. obronnych, dydaktyk. Od lat penetruje, bada obszar edukacji obronnej, jej wpływ na powszechność obronną społeczeństwa, wskazując potrzebę budowy nowej koncepcji świadomościowej. Interesuje się obywatelską sytuacją psychosocjologiczną w obszarze patriotyczno – obronnym jako istotnego komponentu systemu obronnego RP w aspekcie hipotetycznych zagrożeń bezpieczeństwa. W działalności służbowej zajmował się zgrywaniem, uzgadnianiem kooperacji komponentów lotnictwa transportowego z wojskami lądowymi (kawalerią powietrzną), grupami specjalnymi oraz pozamilitarnymi ogniwami obronnymi. Ukończył m.in. szkolenie z zakresu komunikacji społecznej i kontaktów z mediami w zakresie działań nieregularnych, tj. niszczenie newralgicznych elementów systemu informacyjnego przeciwnika, rozpoznanie i dywersja, oddziaływanie psychologiczne. Członek Towarzystwa Naukowego Płockiego, członek Towarzystwa Wiedzy Obronnej. Wchodzi w skład Rady Naukowej czasopisma „Edukacja Otwarta”, oraz pisma „Ruch Pedagogiczny”.

prof. nadzw. dr hab. Ireneusz Teodor Dziubek

prof. nadzw. dr hab. Ireneusz Teodor Dziubek

w dyscyplinie nauk o obronności, doktor nauk wojskowych w specjalności zarządzanie instytucjami publicznymi. V-ce Prezes Stowarzyszenia Strzeleckiego „Bellona”; członek stowarzyszeń: Stowarzyszenie „Edukacja dla bezpieczeństwa” w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Oddział w Warszawie, International Police Association - Section Poland, Police Motor Corporation Poland, biegły sądowy w dziedzinie broni, amunicji, materiałów wybuchowych. Wieloletni funkcjonariusz Policji. Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kaliszu. Obszar zainteresowań: edukacja obronna, naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa, procesy legislacyjne związane z funkcjonowaniem instytucji bezpieczeństwa publicznego, propagowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli; antyterroryzm i kontrterroryzm. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA).

prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Fehler

prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Fehler

kierownik Zakładu Teorii Bezpieczeństwa w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa – Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach. Autor ponad 120 publikacji poświęconych zagadnieniom teorii bezpieczeństwa, bezpieczeństwa wewnętrznego, polityce bezpieczeństwa wewnętrznego państw europejskich oraz Unii Europejskiej. Zajmuje się także instytucjami bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zagrożeniami bezpieczeństwa.
Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, członek Stowarzyszenia Edukacja dla Bezpieczeństwa oraz European Association for Security. Wchodzi w skład Komitetu Redakcyjnego pisma ,,Studia Wschodnioeuropejskie” Rady Naukowej kwartalnika ,,Studia Bobolanum” oraz Rady Naukowej pisma ,,KontrolerInfo”

prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Domek

prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Domek

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autor wielu publikacji naukowych, unikalnych opracowań i rozwiązań konstrukcyjnych związanych z zagadnieniami budowy i eksploatacji maszyn, konstrukcji maszyn i systemów mechatronicznych. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, (autor wielu opinii), członek komitetów naukowych wielu konferencji naukowych i czasopism. Od lat współpracuje z wieloma uczelniami, instytucjami i przedsiębiorstwami w kraju i za granicą. Przebywał za granicą na stażach naukowo badawczych w wielu krajach europejskich, w USA i Chinach. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami, prowadzeniu projektów naukowo badawczych, obecnie nadzoruje realizację innowacyjnych projektów dofinansowanych z PARP oraz BGK. Autor wielu opinii i ocen innowacyjności.

dr Bogumiła PAWLACZYK

dr Bogumiła PAWLACZYK

starszy wykładowca Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa państwa, ze szczególnym uwzględnieniem strategii i polityki bezpieczeństwa, współpracy cywilno-wojskowej oraz prawnych aspektów funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Autorka szeregu artykułów naukowych i rozdziałów w książkach poświęconych różnym aspektom bezpieczeństwa.